Ngày 26/6 hết hạn nhận hồ sơ, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn thu 800 hồ sơ, riêng lớp chuyên Văn 500, tức tỷ lệ chọi 1/16,67.