Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ mở cuộc kiểm toán với cựu tư lệnh hải quân Ngô Thắng Lợi nhằm xem xét trách nhiệm kinh tế của ông khi đương chức.