Bạn tôi ở trường chuyên bị cho là người “dị biệt” vì chỉ thích nghiên cứu những điều mà xã hội chưa biết.