Tôi cho rằng lương của giáo viên không thấp, vấn đề là phải dồn tâm sức, nâng cao chất lượng dạy để tăng thu nhập.