Gia đình Trịnh Công Sơn, cha con Trần Mạnh Tuấn… tham gia chương trình trực tuyến nhớ cố nhạc sĩ.