Bác sĩ Trần Hùng Mạnh, 53 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bưu điện trong 5 năm kể từ ngày 25/6.