Em là cô gái được sinh ra ở vùng nông thôn miền Bắc. Ngoài đó đang nóng lắm anh à.